Risikovurdering av bygg – ditt ansvar

Dette bør du vite når dere er pålagt å gjennomføre en risikovurdering for spredning av legionellabakterier i bygget ditt.

Dersom du har virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol (luftsmitte) til omgivelsene, er du pålagt å foreta en risikovurdering. Kravet er lovfestet i Folkehelseloven og utdypet i Forskrift om miljørettet helsevern.

Hva får dere med en risikovurdering?

  • Gir dere mulighet til å få et mer energieffektivt bygg
  • Gir dere status på bakterievekst og annen risiko med vannbehandling i bygget
  • Gir dere grunnlag for å få på plass gode rutiner og riktig avvikshåndtering
  • Gir dere svar på hvilket system for vannbehandling dere kan ha nytte av
  • tolkning av prøvesvar

Risikovurdering av ditt bygg

Men hva innebærer risikovurderingen? Kort sagt krever en risikovurdering at dere både kartlegger, vurderer og anbefaler tiltak for ditt bygg. Det skal også planlegges, bygges, drives og avvikles slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella.

Våre «verktøy» for risikovurdering

Både innretninger i kaldt- og varmtvannsanleggene, temperaturer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonsledninger, blant annet, skal kartlegges. Men dere må også kartlegge sannsynlighet for bakterievekst og total risiko på bygget, samt utføre flere andre oppgaver. Folkehelseinstituttet anbefaler sterkt at risikovurderingen utføres av et tverrfaglig team.

Apurgo tilbyr en risikovurdering som gir dere et godt grunnlag for hvordan dere følger opp og kontrollerer for Legionella, med forslag til avvikshåndtering. Som driftsansvarlig skal du sikre at din avdeling har dokumentert kompetanse og system for å følge opp risikoforhold ved anlegget. Vi kan på forespørsel holde kurs om risikokartlegging og andre tema dere ønsker å bli oppdatert på.

Prøvetaking av vann

Prøvetaking er sentralt i en risikovurdering, samt når du skal overvåke og dokumentere at driften av anlegget er optimal. Apurgo kan bistå i leveransen og oppfølging av vannprøver gjennom en vannprøveavtale. Hos oss kan du få både opplæring og bistand i hvordan du tar vannprøver samt tolkning av prøvesvar